วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดืม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๙๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาตัดแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ และค่ารับรองผลการตรวจโดยจักษุแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๑ ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักปลัด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง