Home

ประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาเฉพาะกิจตำบลทับกวาง รับสิ่งของพระราชทาน

ตามที่อำเภอแก่งคอย ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย ในการปฏิบัติภารกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคมศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแบ่งประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เป็นประเภทงาน ๘ ประเภท ดังนี้ ๑.งานด้านดอกไม้จันทน์ ๒.งานด้านประชาสัมพันธ์ ๓.งานโยธา ๔.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๕.งานบริการประชาชน ๖.งานแพทย์ ๗.งานรักษาความปลอดภัย ๘.งานจราจร

ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลทับกวางและได้ไปลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อโปโลสีดำ หมวกแก็ปสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง ปลอกแขน และบัตรประจำตัวจิตอาสา ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

การแต่งกายเข้ารับสิ่งของพระราชทาน

- ข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์

- ลูกจ้าง พนักงานจ้าง แต่งกายเครื่องแบบชุดกากี คอพับ แขนยาว

- ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์

โดยให้นำบัตรประชาชนมารายงานตัว และให้มารับด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองทับกวาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๕ ๗๕๙๐, ๐ ๓๖๓๕ ๗๕๙๑, ๐ ๓๖๓๕ ๗๕๙๒ กด ๐

 

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรโรงเรียนฟ้าวันใหม่เทศบาลเมืองทับกวาง รุ่นที่ 1/2560 ประจำปี2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง จิตรประไพชาเล่ต์ หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 114 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศบาลเมืองทับกวาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการจากนายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร/ผู้ประกอบกิจการสะสมอาหาร/ผู้ประกอบการค้าขายในพื้นที่และผู้ร่วมสังเกตการณ์รับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551

อ่านเพิ่มเติม...
 

การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอดถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้

และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดต่อท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หน้าที่ของจิตอาสาแต่ละประเภท ดังนี้

วันเวลารับสมัคร : ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่รับสมัคร : ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย กลุ่มงานทะเบียนและบัตร

คุณสมบัติ ๑. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ

๒. กรณีเคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้

หลักฐานการสมัคร : บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาด้วย

ประเภทของงาน

ประเภทงาน

รายละเอียด (Job Description)

๑. งานดอกไม้จันทน์

ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก-การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์

๒. งานประชาสัมพันธ์

ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (Reception) ประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ

๓. งานโยธา

ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๔. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน

๕. งานบริการประชาชน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและหรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน

๖. งานแพทย์

งานแพทย์ ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือกู้ชีพ ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉิน สำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย

๗. งานรักษาความปลอดภัย

ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๘. งานจราจร

ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

 

ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ภาพการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4

อ่านเพิ่มเติม...
 

5 สิงหาคม 2560 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง นำคณะผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนฟ้าวันใหม่ไปศึกษาดูงานยังเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ปี 2560

เทศบาลเมืองทับกวางโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 มีการอบรมภาควิชาการที่เทศบาลเมืองทับกวางและเดินทางไปศึกษาดูงานยังจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันนี้เทศบาลเมืองทับกวาง โดยกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโดรงการรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข พนักงานเทศบาล ประชาชน นักเรียน และหน่วยงงานเอกชน ร่วมกันออกมาทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๗๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศบาลเมืองทับกวางจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประขุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 5 จาก 18


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P