Home เกี่ยวกับ ทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง
ประวัติความเป็นมา

 


 

ทับกวาง   เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอแก่งคอย  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า  บ้านลาว  พอทางการประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  กำหนดเขตอำเภอแก่งคอยขึ้น  จึงได้มีการแบ่งการปกครองระดับตำบล ออกเป็นหมู่บ้าน  แหล่งที่เคยมีประชากรหนาแน่นมากแห่งแรก คือ  “บ้านลาว” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสาย  บรรพบุรุษที่สืบเนื่องมาจากลาวอพยพที่พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้า  ให้ต้อนมาจากนครเวียงจันทร์

ต่อมา เริ่มมีราษฎรมากขึ้นในสมัยรัชการที่  3  จนกระทั่งถึงรัชการที่ 5  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมัยท่านเป็นเสนาบดีมหาดไทย  ได้ประกาศให้ขึ้นเป็นหมู่บ้านชื่อว่า  “บ้านลาว”  แต่ต่อมาชื่อดังกล่าวนี้เห็นว่า  เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นขึ้นจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเสียใหม่จากหมู่บ้านลาวเป็น“หมู่บ้านทับกวาง”  และต่อมาได้มีประกาศให้ขึ้นเป็นตำบลชื่อว่า  “ตำบลทับกวาง”  จนกระทั่งได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2515  ให้จัดตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาลทับกวาง 
สุขาภิบาลทับกวาง  เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาลเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  เรียกว่า เทศบาลตำบลทับกวาง
เทศบาลตำบลทับกวาง  ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542   มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลทับกวางเป็นเทศบาลเมืองทับกวาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง   เมืองทับกวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแก่งคอย  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  10  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดสระบุรี  โดยอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ  22  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ  เมืองทับกวางมีพื้นที่ทั้งหมด  101  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

- ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย

- ทิศใต้

ติดต่อกับ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย

- ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก

- ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย

 

สภาพภูมิประเทศ  พื้นที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง  เป็นพื้นที่ราบสูงและเขาเป็นส่วนใหญ่    อากาศของเมืองทับกวางมีลักษณะ  ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและในฤดูหนาวจะค่อนข้างเย็น ช่วงฤดูฝนพื้นที่บริเวณที่ราบสูงนี้ฝนมักไม่ตกต้องตามฤดูกาล  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  40  องศาเซลเซียส  ต่ำสุด  23.4  องศาเซลเซียส

โครงสร้างพื้นฐาน   เทศบาลเมืองทับกวาง

 

การคมนาคมขนส่ง

เมืองทับกวาง  มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ)  เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก  ภายในเมืองมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อระหว่างชุมชนอย่างทั่วถึง

 

ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำไร่ข้าวโพด  ปศุสัตว์  รับจ้างทั่วไป  และค้าขาย

 

การอุตสาหกรรม

ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  มีโรงงานอุตสาหกรรม  4 แห่ง คือ

-  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

-  บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)

-  บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

-  บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

 

การเกษตรกรรม

การกสิกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าวโพด มีครัวเรือนที่ทำการกสิกรรม ประมาณร้อยละ 40 พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 22,950 ไร่

การปศุสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคนม โคเนื้อ กระบือ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสุกร และไก่ ซึ่งทำในรูปฟาร์ม

เทศบาลเมืองทับกวางมีผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ 5 แห่ง คือ

- บริษัท สยามเซนทาโก  ฟาร์ม จำกัด

- บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด

- บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จำกัด (ฟาร์มล่าง)

- วัฒนาฟาร์ม

- บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด มหาชน (ฟาร์มทับกวาง)

 

การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองทับกวาง

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์  หมู่ที่ 10 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  เดิมชื่อ “ถ้ำพระงาม” หรือ “ถ้ำน้ำพุ” ภายในถ้ำมีภาพจำหลักสมัยทวารวดี เป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท แสดงธรรมท่ามกลาง เหล่าเทพ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และเทพองค์อื่นๆ ศิลปะแบบทวารวดี นอกจากนี้ ภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อย บริเวณโดยรอบมีน้ำตก ยังมีถ้ำธรรมทัศน์ ถ้ำลุมพินี ถ้ำสงัดเจดีย์และสวนหินปัจจุบันยังมีโบสถ์ที่สวยงามเช่นศาลาธรรมเจดีย์ทรงลังกา

ผาเสด็จ  หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  ปัจจุบันคือ “สถานีรถไฟผาเสด็จ” เดิมเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสโดยรถไฟมาลงที่อำเภอแก่งคอย เนื่องจากการสำรวจเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย – มวกเหล็กของวิศวกรชาวฝรั่งเศส ได้พบว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่เป็นชะง่อนยื่นออกมาขวางเส้นทาง พยายามอย่างไรก็ไม่อาจระเบิดทำลาย เพื่อที่จะทำทางรถไฟได้ มีคนงานเสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งความทราบถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อ วันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2438 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ“จปร.”“ส.ผ.”รศ.115 ไว้บนก้อนหินนั้น อยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้

ถ้ำประกายแก้ว  หมู่ที่ 5 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  เป็นถ้ำที่มีความสวยงาม มีหินงอกหินย้อย

 

ด้านสังคม

ประชากร     เทศบาลเมืองทับกวาง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 17,387 คน ชาย 8,755 คน หญิง 8,632  คน    

การศึกษา / ศาสนา / วัฒนธรรมประเพณี

การศึกษา มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 6  แห่ง  คือ

- โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

- โรงเรียนวัดป่าไผ่

- โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

- โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

- โรงเรียนบ้านซับบอน

- โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

- และสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์

การศาสนา มีวัดจำนวน 11 แห่ง คือ

- วัดบำเพ็ญบุญ(วัดบ้านไท)

- วัดซับบอน

- วัดบ้านโป่ง

- วัดสิทธิราช (วัดหัวเขา)

- วัดวาลุการาม (วัดหนองผักบุ้ง)

- วัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม

- วัดทับกวาง

- วัดพระธาตุเจริญธรรม

- วัดเขามันธรรมาราม

- วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

- วัดป่าไผ่

 

ด้านการเมืองการบริหาร

เทศบาลตำบลทับกวาง หลังจากที่ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2542 โดยมีนายโกศล จั่วกี่ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก   จนกระทั่งหมดวาระจึงได้มีการเลือกตั้งใหม่ จำนวน 4 ครั้ง การเลือกตั้งล่าสุดคือการเลือกตั้งจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2555   และได้มีการเลือกตั้งครังใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งนายสมหมาย  แดงประเสริฐ เป็นนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง และมีรองนายกเทศมนตรี 3 คน ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คือ

- นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรี  ควบคุมดูแล กองช่าง

- ร.ต.กำจัด  วันดี  รองนายกเทศมนตรี  ควบคุมดูแล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- นายสมพงษ์  หมอนภักดี  รองนายกเทศมนตรี  ควบคุมดูแล  กองการศึกษา

- นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสมคิด  รุจิจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรี

- นายชานุพงศ์  บุดดาพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี

ฝ่ายสภาเทศบาลประกอบไปด้วย

- นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์

- นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์

- นายประสพสุข  บุดดาพันธ์

- นางวาสนา  จิรารัตน์

- นายไพบูลย์  ชมทวี

- นายแก้ว  ทุยะนา

- นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก

- นายประสงค์  เงินแก้ว

- นายธวัชชัย  ทองเหลือง

- นายจันที  สีมาลา

- นายธณัท  บำรุงราษฎร์

- นายใจเพชร  สว่างเรืองศรี

- นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน

- นางสมใจ  คำสัตย์

- นางทิพย์วรรณ  บุญศิริ

- นายวิทยา  การะเกตุ

- นายพรมมา  น้อยเสนา

ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

 

การบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวางแบ่งออกเป็น 7 หน่วยงานหลัก ภายใต้การกำกับดูแลของ

-  นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ     ปลัดเทศบาล

-  นางสุนีย์   อินทมา            รองปลัดเทศบาล

-  นายมานพ  หรั่งกิจ            รองปลัดเทศบาล

-  นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ   รองปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาววนิดา  แดงเพลิง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

นางละเอียด  ด้วงทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองการศึกษา

นายวรเศรษฐ์  ตระกูลน้ำผึ้ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปริศนา  โชคพิพัฒน์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

กองสวัสดิการสังคม

กองวิชาการและแผนงาน

นางสุนีย์  อินทมา

นายมานพ  หรั่งกิจ

นางสาวฐิตาภรณ์  สว่างแจ้ง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองทับกวางได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนในเขตเทศบาลได้ปรับปรุงเป็นถนน ค.ส.ล. ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่ออำนายความสะดวกกับประชาชนและผู้สัญจรไปมา

การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ได้แก่

- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีสงกรานต์
- เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
- เทศกาลเข้าพรรษา และ
- การบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน   ซึ่งคงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งสิ้น

การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ คณะผู้บริหารเทศบาลมีนโยบาย จัดให้มีโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยในช่วงแรกใช้พื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล  แต่ปัจจุบันได้มอบให้กับ ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การบริการสาธารณสุขชุมชนและอนามัย  กิจกรรมสาธารณสุขนั้นมีอยู่หลายกิจกรรม  ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยการสุขาภิบาล  การให้บริการเชิงรุกจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของคณะผู้บริหารชุดนี้ เพื่อให้การบริการของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง  โดยจัดให้มีการอบรม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ  อสม. ผู้นำชุมชน  ประชาชน โครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน  ให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรในการรักษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น

การพัฒนาด้านสังคม   ปัจจุบันเทศบาลเมืองทับกวางมีความเจริญเติบโตของเมือง  จึงทำให้คณะผู้บริหารของเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาทางด้านสังคม ที่สำคัญคือการพัฒนาคน  จึงได้มุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยและนันทนาการมีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดี

การส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน  เทศบาลเมืองทับกวางได้มีการส่งเสริมและอบรมให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต จัดกิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด

การพัฒนาด้านบริหารและบริการ  คณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการพัฒนาเมืองทับกวางให้เจริญรุ่งเรือง  อำนวยความสะดวก และการบริการในด้านต่าง ๆให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  ประกอบกับปัจจุบันการเข้าถึงประชาชน และการรับรู้ข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญเทศบาลฯจึงได้ติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติภายในชุมชน จำนวน 102 จุด เพื่อการรับรู้ข่าวสารที่ทั่วถึงรวดเร็ว และผลงานที่สำคัญอื่น ๆ อีก ซึ่งประกอบไปด้วย

การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศโดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติด ให้หมดสิ้นไป  เทศบาลเมืองทับกวางได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจากชุมชนได้ ร่วมมือกันจัดทำโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด


ปัจจุบันเทศบาลเมืองทับกวางมีชุมชนทั้งหมด  32  ชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรทับกวาง

ชุมชนบ้านเหนือวัดทับกวาง

ชุมชนบ้านเขามัน

ชุมชนแผ่นดินทอง

ชุมชนบ้านไทย

ชุมชนหนองผักบุ้ง

ชุมชนนิคมพัฒนา

ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา

ชุมชนบ้านเจริญพร

ชุมชนเฟื่องฟ้า

ชุมชนคุ้มไผ่ทอง

ชุมชนหนองบัวบาน

ชุมชนบ้านสะพานสาม

ชุมชนบ้านใหม่ (ผาเสด็จ)

ชุมชนหัววังยาว

ชุมชนบ้านซับบอนพัฒนา

ชุมชนเพชรไผ่ทอง

ชุมชนบ้านสะพานสอง

ชุมชนหน้าวัดเขามัน

ชุมชนบ้านใหม่

ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา

ชุมชนหนองปู 93

ชุมชนดินสอพองพัฒนา

ชุมชนบ้านโคกพัฒนา

ชุมชนหินดาดพัฒนา

ชุมชนทับกวาง

ชุมชนเกษตรสัมพันธ์

ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา

ชุมชนบ้านน้ำพุ

ชุมชนบ้านป่าแดง

ชุมชนบ้านริมภูทับกวาง

 

และในอนาคตข้างหน้าคณะผู้บริหารชุดนี้ได้มีโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะนำมาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นทั้งสิ้น

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P