Home วิสัยทัศน์-นโยบาย

เทศบาลเมืองทับกวาง
วิสัยทัศน์-นโยบาย

วิสัยทัศน์  ภารกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทับกวาง

“ ทับกวางเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคพร้อม  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี  ”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลทับกวาง

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทับกวางจึงกำหนดพันธกิจ  หลักการพัฒนาเพื่อ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวาง

แนวทางพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ดังนี้

1.  ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย

2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง

3.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้

5.  ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย  สะอาด  สวยงามจัดระเบียบด้านจราจร

การคมนาคม  สิ่งสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล

ทับกวางให้มีความเป็นเลิศ  มุ่งสู่รั้วมหาวิทยาลัย

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน

2. การสังคมสงเคราะห์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เยาวชน  เด็กและสตรี

ให้มีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดี

3. ประชาชนและหน่วยงานให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล

4. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร

ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค

5. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้ประชาชนมี

โอกาสได้รับการศึกษา  และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมกัน

6. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความรวดเร็วและทันสมัย

7.  อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

8.  จัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลให้มีปริมาณที่ลดน้อยลงและมีที่

รองรับปริมาณขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ

9.  จัดการด้านผังเมืองการจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระบบ

10. พัฒนาองค์กร  โดยเสริมสร้างศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ ค่านิยมและวัฒนธรรมในการ

ทำงานให้กับบุคลากร  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

12. พัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

13. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้

14. พัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย  โดยการเสริมสร้างเครือข่ายให้กับผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

15. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  และเป็นการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2017 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P