เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564


การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4 โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น นายจันที สีมาลา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว นำสมาชิกสภาเทศบาล กล่าวปฏิญาณตน ตามความในมาตรา 17 แห่งประราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวางในวันนี้ โดยนางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาล และนายประสงค์ เงินแก้ว เป็นรองประธานสภาเทศบาล

2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05
2021-06-07
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-07