เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564


การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยในวันนี้ นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้มีการแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองทับกวางต่อสภาเทศบาล โดยมีเนื้อหาโดยย่อ คือ

นโยบายนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง ตลอดระยะเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่บัดนี้ไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวทับกวาง ผมจะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และรับผิดชอบต่อการบริหารงานเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายที่กำหนดขึ้น โดยยึดหลักการ ตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดสระบุรี โดยมีเจตนารมณ์ที่จะบริหารท้องถิ่นให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคง ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง รวมทั้ง สานงานต่อ ก่องานใหม่ ให้ ทับกวางเป็นเมืองน่าอยู่ (TUBKWANG Lively Town) โดยพัฒนาปรับปรุงงานเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาสร้างงานใหม่ให้เทศบาลเมืองทับกวาง มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าอาศัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบด้วย 5 นโยบายหลัก คือ นโยบายด้านการเมืองการบริหาร นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านการพัฒนาสังคม นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านเศรษฐกิจ

2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05
2021-06-07
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-07