เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการจัดงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2566


เทศบาลเมืองทับกวางจัดโครงการจัดงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4 โดยมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวางเป็นประธาน ในงานมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรสมาชิก อปพร. ประจำปี 2566 และยังมีกิจกรรมการรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบเงินสนับสนุนรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในองค์กร

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01