เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2563

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายสมหมาย  แดงประเสริฐ
 
  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0861346688
 
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ
นายเกียรติศักดิ์  จันทรวิจิตร์
นายวินัย  สว่างอารมณ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0929547999
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0812543000
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
โทร.0972439875
นายมีเชาวน์  มะลิซ้อน
นายสมคิด  รุจิจิตร
นายประสพสุข  บุดดาพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.0892422055
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.0611562566
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.0898026257