เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ
 
  ปลัดเทศบาล
โทร.0982633637
 


 

  นางสุนีย์  อินทมา
 
  รองปลัดเทศบาล
โทร. 0861375954

 

 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณิชารีย์  มากสุริย์วงศ์
 นางละเอียด  ด้วงทอง นายชัยสิทธิ์  ศรีเมฆ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0813842116
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0813848907
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0804414349
 

 
นายวรเศรษฐ์  ตระกูลน้ำผึ้ง
นายชนะ รายณะสุข
นางสาวสิริกรานต์  ดำมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 0636359159

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 0619655996
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
โทร.0616674199

 

 
นายณัฏฐ์ณภัทร  ตะถะวิบูลย์
นางนริศรา  ปานดี
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.0641946354

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.0819556569