เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายพงศ์ปณต  ธนาโสภณัฐศิริ  
   ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง
โทร.
080-0125906
 


 

  นางสุนีย์  อินทมา
 
  รองปลัดเทศบาล
โทร. 093-5253524

 

 
 
นางลภัส  ชิดชอบ
 นางสาวขนิษฐา  ศิริประภา
จ่าเอกคงเดช  สุดใจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0825251444
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 091-8289564
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-9761513
 

 
นายวรเศรษฐ์  ตระกูลน้ำผึ้ง
นายชนะ รายณะสุข
นายไพทูล  จันทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 0636359159

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 0619655996
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
โทร. 0812605002

 
นายสมพร  วงษ์แสง
นางนริศรา  ปานดี
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.0824985441

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.0819556569