เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2563

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ ภารกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง “ ทับกวางน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวไกล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ” Be livable Tubkwang , progress economic , develop society and step into ASEAN

2. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง จึงกำหนดพันธกิจหลักการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวางแนวทางพันธกิจ หลักการพัฒนา ไว้ดังนี้

2.1 ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบด้านจราจรการคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

2.4 ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข

2.5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.1 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3.2 ภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาด ปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงพอสำหรับประชาชน

3.3 จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ

3.4 ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.5 เยาวชน ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.6 ระบบการจัดเก็บการคัดแยกและกำจัดขยะได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ

3.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยว

3.8 อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่สืบไป

3.9 ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค

3.10 สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

3.11 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.12 บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม

3.13 มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น