วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาครูต่างชาติ จำนวน ๓ อัตรา ประจำโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) และ ศพด.เทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายอบรมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างเหมาผูกป้าประดับ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้าน นายบัญญัติ พุทธศรี ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๙/๑ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างโครงการ้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายณรงค์ แก้วสาร ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน สบ ๑๒-๐๐๙ เทศบาล ๕ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)