วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
โครงการขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยกโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ติดกับถนน สบ ๑๐๐๓ ทั้งสองฝั่ง ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖