วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล ๔๕๗๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างค่าบริการรถรับ - ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๕ คัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงปุ๋ยเก่า หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๓๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๔-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-๑๙ ประเภท Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหนองปู ๙๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2565
จ้างติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง