วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๗๔๒๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเย็บเล่มเข้าปกเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณชั้น ๒ ด้านบนฝ่ายแผนที่ภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการรื้อถอนโครงสร้างเหล็กสำหรับตั้งถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยหลังโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)