วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก (Guard Rail) บริเวณถนนซอย ๙ ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง