วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อกระติกสำหรับแช่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อเชือกสำหรับคล้องป้ายวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อดอกไม้ประดับแสตน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๖๗๒๖ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๕๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๘๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง