วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2565
ซื้อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ๗ แอมป์ ๑๒ โวลต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ขบวน ตามโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยทองทวี ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเช็คระบบเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ตรวจการณ์ ๑ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนกรองเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนโอริงระบบเครื่องปรับอากาศทั้งระบบ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง