วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยหมู่บ้านออมเงิน (ซอย ๑) ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ในงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อกระดาษการ์ดสี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับอาการอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๒๒๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อของที่ระลึก โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและบัตรติดอกในการอบรม โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๘๔ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๔๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง