วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเข้าตรวจสภาพ รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กล ๑๐๗๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๓๒ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๘ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๔๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๒๒๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย ๓๓๒๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network Internet ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) อาคาร ๔ ชั้น ๙ ห้องเรียน (อาคารโรงอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง