วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๖-๓๔๐๐ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง ๘๗๐๕ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๖๓๖๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนคอมเครื่องปรับอากาศ แผงคอยล์ร้อน พัดลมเป่าแผงคอยล์ร้อน ตู้คอยล์เย็นไดเออร์ ข้อต่อสายกลาง น้ำมันคอมเครื่องปรับอากาศ แว๊คเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศและสายพานพัดลม รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๒๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างล้างทำความสะอาด เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน เปลี่ยนแม๊กเนติกและเปลี่ยนสายหัวหลัก ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างตามโครงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายตามโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง