วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
จ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๖๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล ๔๕๗๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างค่าบริการรถรับ - ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๕ คัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงปุ๋ยเก่า หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๓๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง