วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๔-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-๑๙ ประเภท Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหนองปู ๙๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2565
จ้างติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกเขามันถนนเทศบาล 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา ม. 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาครูต่างชาติ จำนวน ๓ อัตรา ประจำโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) , โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บษ ๖๒๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๒๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๖-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถลากจูง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๒๙ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๐-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง