วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
ซื้อป้ายเตือน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแสว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่อง,กรองโซล่า,กรองอากาศ และใบปัดน้ำฝน รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่เครื่องตัดถ่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดตั้งแต่รถยนต์ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าร้านอาหารครัวป้าอ้วนชุมชนบ้านไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องตัดถ่างรถยนต์กู้ชีพ ๘๔-๐๗๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,กรอกน้ำมันเครื่อง,และกรองอากาศ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง