วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๑ และ ๔๒๐-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล ๕๗๔๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ำบ่อบาดาลและซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ๑ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมระบบไฟชาร์จจากไดชาร์จ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนสกรูกันแคล้งถังน้ำมันเฟืองท้าย และน้ำมันเฟืองท้าย รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๒๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างค่าป้ายโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง