วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
ซื้อสังฆทานถวายพระสงฆ์ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีง ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างค่าอาหาร ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเต็นท์ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณบ้าน นายแสวง สืบมาขัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าห้องนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใข้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเครืองรับ-ส่ง วิทยุ I COM IC - F๕๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง