วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๒๐ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมระบบปั้มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๕๓๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนหลอดดูระดับน้ำมันไฮดรอลิค และซ่อมลูกลอยวัดระดับน้ำมันในถังดีเซล รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๘๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนวาล์วท่อส่งน้ำ วาล์วส่งน้ำแรงดันสูง เปลี่ยนท่อหน้าแปลนทางเข้าวาล์วน้ำ เปลี่ยนสายพานเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนสายพานไดชาร์จ เคาะปะผุเปลี่ยนบันไดเหยียบด้านหลังและซ่อมสีด้านท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๖๓๖๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อพระฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง