วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2565
จ้างล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมา TOT fiber ๒U NT Valua Max FIBER (แบบ Passive) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบรรจุถัง)
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร กระจกนูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)