วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ขนาด ๑.๒๐x๒.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยนันทพร ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาเช่าโครงการจ้างเหมาบริการ (เช่า) รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล ๔ ส่วนต่อขยาย(ด้านทิศตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณชุมชนนิคมพัฒนา ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Asus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประขุม ขั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางรัตนา ซับมะฝ่อชุมชนบ้านไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)