วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Covid-๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-๑๙ Antingen test kits (ATK) แบบน้ำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนวาล์ว เพลาปั้มน้ำ ซิลกันน้ำมันชุดเกียร์ทดพร้อมซิลปั่นปั้มปะเก็นน้ำมันและน้ำมันเกียร์ทด รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๒๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ สบ.ถ ๑๒-001 แยกซอย 1 ข้างครัวสตางค์ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๘๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๕๓ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๙๕,๔๒๐-๕๕-๐๐๙๖,๔๒๐-๕๕-๐๐๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำป้ายกัดกรดลงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง