วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๘ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๔๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๙๕๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๐-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาบาดาล บริเวณอ่างน้ำใจ ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง