วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๓ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๔๐๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยหลังไร่กัปตัน ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๖๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างปรับความถี่ชุดเครื่องรับสัญญาณลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอันโนมัติ จำนวน ๗๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๓๒ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๗-๐๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง