วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน หมายเลขทะเบียน ตค ๖๐๔ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัข/แมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาครูผู้สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนสายพานไดชาร์จ ลูกรอกไดชาร์จรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง) อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง