วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางวาสนา จิรารัตน์ ชุมชนเพชรไผ่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ซอยอำไพ เกื้อมิตร (ช่วงที่ ๒) ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในทัศนศึกษาดูงานโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง