วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณชั้น ๒ ด้านบนฝ่ายแผนที่ภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๖๓๖๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บันได หมายเลขทะเบียน บบ ๔๐๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง