วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ผ้าดิสเบรกหน้า ก้ามปูเบรกหลังรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ Ansi Lumens จำนวน ๑ เครื่อง และจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายจำลอง ดาษจันทึก ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๒๖๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๓ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๖ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง