วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาย้ายลำโพง แยกลำโพง ลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้า ผ้ากันเปื้อน และหมวก โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อของที่ระลึก โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อของที่ระลึก โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อถ่านอัลคาไลน์AA และ ถ่านอัลคาไลน์AAA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง