วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๙๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถลากจูง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๒๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันในวันอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง