วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างฟาร์มม้า ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเพชรไผ่ทอง ซอย ๔ แยกขวา ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณซอยบ้านนายวัชรพงษ์ มูลคำ ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณชั้น ๒ ด้านบนฝ่ายแผนที่ภาษี
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๕๓๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าพาหนะ โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง