วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น MC๓๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง