วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน หมายเลขทะเบียน ตค ๖๐๔ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๖ - ๘๕๕๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๑๖๐๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๒๕๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖ - ๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง