วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างทำอาหารตามโครงการป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๙๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง