วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๒๒๒๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะ โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกนูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมลูกปืนล้อหน้ารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง