วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2566
จ้างโครงการชุมชนสร้างเมรุแบบไร้มลพิษพร้อมอาคารแบบไร้กลิ่นควันวัดป่าไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลทับกวาง โดยวิธีคัดเลือก
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมระบบครัทช์รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล ๕๗๔๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเต็นท์พร้อมติดตั้ง โครงการณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข สบ ๑๐๐๓ ซอย ๔ ชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยบ้านนายสมชาย ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนเทศบาล ๑ ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง