วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าวัดหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างฟาร์มม้า ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ค. 2566
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์มฯ Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง