วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างครูสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างตามโครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง รสจืด (๒๕๐ ซีซี) และไข่ไก่ ในโครงการทับกวางส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค New Normal ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)