วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อถังพลาสติก ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อทรายที่มีฟอส ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/๖๕R๑๗ หมายเลขทะเบียน บษ ๖๒๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมกล่องรสจืด (๒๕๐ ซีซี) และไข่ไก่ ในโครงการทับกวางส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๒๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง