วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
จ้างตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อตามโครงการชุมชนปลอดภัยถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภคสำหรับโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม), โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง