วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย ๓ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย ๙ ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านกรีนวิลล์ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝา คสล. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านทัตติยา ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)