วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง รสจืด (๒๐๐ ซีซี) ในโครงการเผ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโต เด็กอายุ ๑-๖ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๓ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการงานวันรัฐพิธี การจัดกิจกรรมการบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๓๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงเวที ในโครงการงานวันรัฐพิธี การจัดกิจกรรมการบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถลากจูง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๘๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง