วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๕๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ค. 2566
จ้างตรวจสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตรวจการณ์ ๒ หมายเลขทะเบียน กล ๑๐๗๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายลดความเร็วในเขตชุมชน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในองค์กร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล ๖ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ค. 2566
ปรับปรุงห้องบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง