วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง รสจืด (๒๕๐ซีซี) และไข่ไก่ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายเตือนระวังเนิน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมกล่องรสจืด (๒๕๐ ซีซี)และไข่ไก่ ในงานโครงการทับกวางส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยหลังโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า (แบบแขน) หมายเลขทะเบียน ตค ๙๒๐๑ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๖-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง