วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๒๘๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๑๐๐๐-๒๐ พร้อมยางใน - ยางรองคอ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย ๑ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง